Од доаѓањето на новата власт, односно од крајот на јуни 2017 година, до крајот на март 2018, јавниот долг во апсолутен износ се зголемил за 377 милиони евра. Односно, растел 1.37 милиони евра дневно, 57 илјади евра на час, 16 евра во секунда. Клик за повеќе.  Клик за повеќе.
Јавен долг на Република Македонија
Од доаѓањето на новата власт, односно од крајот на јуни 2017 година, до крајот на март 2018, јавниот долг по жител пораснал за 186 евра, односно, од 2328 евра по човек, на 2514 евра по човек. Или, растел за 21 евра месечно, односно 0.7 евра на ден. Клик за повеќe Клик за повеќе.
2.088
Јавен долг по жител
Од доаѓањето на новата власт, односно од крајот на јуни 2017 година, до крајот на март 2018, јавниот долг како процент од БДП се зголемил за 0.4 процентни поени (од 46.8% на 47.2%). Клик за повеќе. Клик за повеќе.
49,18 %
Јавен долг како % од БДП
Од почетокот на 2018 година до сега, јавниот долг е зголемен за износот прикажан на овој бројач. Клик за повеќе.  Клик за повеќе.
Раст на долг во 2018 година
Просечната каматна стапка на јавниот долг во 2016 и 2017 била 2.89% годишно. Оттука, во 2018 за јавниот долг ќе биде платена камата во износ прикажан на овој бројач. Клик за повеќе  Клик за повеќе.
4.241.701
Камата на долг во 2018 година
      Целта на овој сајт е да ја зголеми информираноста за јавниот долг во Македонија и да придонесе за зголемување на транспарентноста на јавните финансиии.

     Податоците кои се прикажани на бројачите се ПРОЦЕНКИ, на база на последните официјални податоци од Министерството за финансии. Како се прават проценките може да се види со клик на бројачите. Во објаснувањето на пресметките има линкови до изворните податоци.

     Проценките редовно ќе се ажурираат, како што ќе бидат објавувани нови податоци за јавниот долг од страна на Министерството за финансии (вообичаено, на секои три месеци). Секое ажурирање ќе биде уредно документирано и јасно истакнато.

      Последното ажурирање е направено во јуни 2018 година. Фокусот на ова ажурирање е периодот по доаѓањето на новата власт.