Од крајот на 2010 година, до крајот на третиот квартал на 2016, јавниот долг во апсолутен износ се зголемил за 2.8 милијарди евра. Односно, растел 1.34 милиони евра дневно, 56 илјади евра на час, 16 евра во секунда.  Клик за повеќе.
Јавен долг на Република Македонија
Од крајот на 2010 година, до крајот на третиот квартал на 2016, јавниот долг по жител пораснал повеќе од двојно, од 957 евра по човек, на 2353 евра по човек. Или, растел за 38 евра месечно, односно 1.3 евра на ден.  Клик за повеќе.
2.088
Јавен долг по жител
Од крајот на 2010 година, до крајот на третиот квартал на 2016, јавниот долг како процент од БДП се зголемил за 23.4 процентни поени (од 27.2% на 50.6%). Или, се зголемувал за 0.3 процентни поени месечно, односно 0.01 процентен поен дневно.  Клик за повеќе.
49,18 %
Јавен долг како % од БДП
Од почетокот на 2016 година до сега, јавниот долг е зголемен за износот прикажан на овој бројач.  Клик за повеќе.
Раст на долг во 2016 година
Просечната каматна стапка на јавниот долг од 2010 до 2015 била 2.37% годишно. Оттука, во 2016 за јавниот долг ќе биде платена камата во износ прикажан на овој бројач.  Клик за повеќе.
4.241.701
Камата на долг во 2016 година
      Целта на овој сајт е да ја зголеми информираноста за јавниот долг во Македонија и да придонесе за зголемување на транспарентноста на јавните финансиии.

     Податоците кои се прикажани на бројачите се ПРОЦЕНКИ, на база на последните официјални податоци од Министерството за финансии и Државниот завод за статистика. Како се прават проценките може да се види со клик на бројачите. Во објаснувањето на пресметките има линкови до изворните податоци.

     Проценките редовно ќе се ажурираат, како што ќе бидат објавувани нови податоци за јавниот долг од страна на Министерството за финансии (вообичаено, на секои три месеци). Секое ажурирање ќе биде уредно документирано и јасно истакнато.