.

ДОЛГ ПО ЖИТЕЛ


Проценката за растот на долгот по жител во реално време се прави така што апсолутниот износ на долгот од првиот бројач се дели со бројот на жители во Македонија. Во отсуство на понов попис на населението, бројот на жители е земен од последниот попис од 2002 година (2022547).
Извор: Министерство за финансии на Република Македонија.