.

ДОЛГ КАКО % ОД БДП


Проценката за растот на долгот како процент од БДП во реално време се прави така што апсолутниот износ на долгот од првиот бројач се дели со проектираниот номинален БДП за тековната година од страна на Министерството за финансии (10.767 милиони евра за 2018 година).
Извор: Министерство за финансии на Република Македонија