.

КАМАТА НА ДОЛГОТ ВО 2018 ГОДИНА


Каматата на долгот во 2018 година е пресметана со аплицирање на просечната каматна стапка на јавниот долг за 2016 и 2017 година на моменталната состојба на долгот. Просечната каматна стапка на долгот од 2016 и 2017 е пресметана со делење на каматата која е платена на јавниот долг со нивото на долг. Каматата која е платена на долгот е од Министерството за финансии, од Завршните сметки на Буџетот на Република Македонија.
 Година  Камата (милиони денари) Камата (милиони евра) Јавен долг (милиони евра) Каматна стапка (%)
2010 3177 52 1936.3 2.67
2011 33471 56 2414.9 2.34
2012 4216 69 2908.8 2.36
2013 4605 75 3281.4 2.28
2014 5090 83 3921.3 2.11
2015 6457 105 4227.2 2.48
2016 8.214 134 4711.4 2.83
2017 8.684 141 4786.9 2.95
Просек 2016-2017: 2.89%
Извор: Министерство за финансии на Република Македонија.